skip to Main Content

Hos Knudsen & Hartmann er vi specialiseret i kognitiv og metakognitiv terapi samt hypnoterapi af psykiske lidelser hos børn, unge og voksne. Vi bruger de mest anerkendte forsknings- og evidensbaserede teorier og metoder, som giver bedst dokumenterede behandlingsresultater.

Vi behandler følgende psykiske lidelser med høj effekt, både som individuel terapi og i gruppeforløb.

 • Stress – PTSD – Vrede – Borderline – Social angst – OCD – Fobier
 • Depression – Generaliseret angst – Misbrug – ADHD – ADD
 • Personligheds-forstyrrelser  – Eksamensangst – Præstationsangst
 • Lav selvtillid – Lavt selvværd – Familie-behandling – Parterapi
Få det bedre – hurtigere

Metakognitiv terapi er et nyt paradigme og en ny retning inden for behandling af psykiske lidelser. Terapien er en korttidsbehandling med fokus på at minimere bestemte mentale strategier, som giver bagslag i form af symptomer som angst, OCD, PTSD og depression. Strategierne består primært af forlænget tænkning som bekymringer, grublerier, trusselsmonitorering og tanke-undgåelse.

Afhængigt af problemets omfang vil du hurtigt (typisk inden for 5-8 samtaler) erhverve dig redskaber til at overvinde lidelser som stress, angst, tvangstanker og handlinger (OCD), posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) eller depression.

Metakognitiv terapi anbefales blandt andet af den britiske sundhedsstyrelse som bedst-virkende behandling til generaliseret angst og PTSD. Omfattende forskning understøtter den britiske sundhedsstyrelses anbefaling.

Vi har haft mange tilfredse kursister igennem vores populære metakognitive kurser, hvor du på kun 6 uger får redskaber til at overvinde og nedsætte stress, vrede, depression og angstsymptomer. Op til 75 % af vores kursister har reduceret deres symptomer betydeligt eller er blevet helt symptomfri.

Har du brug for en terapeut, så er du altid velkommen til at ringe til os på 31223241 og bestille tid til terapi. Du kan også udfylde en kontaktformular her på hjemmesiden, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

Metoder
Anerkendte forsknings- og evidensbaserede teorier og metoder

Afhængigt af problemets omfang vil du hurtigt (typisk indenfor 5-8 samtaler) erhverve dig redskaber til at overvinde lidelser som stress, angst, tvangstanker og handlinger (OCD), posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) eller depression.

Metakognitiv terapi anbefales blandt andet af den britiske sundhedsstyrelse som bedst-virkende behandling til generaliseret angst og PTSD. Omfattende forskning understøtter den britiske sundhedsstyrelses anbefaling.

Betydningen af personers tænkning for mentalt velbefindende er i fokus i både metakognitiv og kognitiv terapi. Men ellers er fokus på at flytte sig fra objekt-niveau til meta-niveau i indsatsen.

Årsagen til psykiske lidelser og målet for behandlingen

Der sker tre typer forandringer:

 • Ændring af tankestil og strategi, CAS
 • Ændring af styrende metakognitive overbevisninger
 • Opnåelse af ny viden om processer og implicitte planer, der styrer tankeprocesserne og den subjektive opfattelse

Modellen fra GAD anvendes til behandling i f.eks. gruppe, hvor der er flere diagnoser med, idet den rummer det væsentligste.

Hvis man tager Wells’ universelle model, og sætter det han har tegnet og beskrevet sammen, vil den se nogenlunde ud som nedenstående.

En ting, som her bliver særligt tydelig, er, at selvet og verdensbilledet indeholder det, der i KAT hedder skemata.

Gennemgående metoder

– Socialisering i forhold til CAS er en af de vigtige psykoedukative metoder. Det sker typisk gennem en case-formuleringen, der skaber overblik over sammenhængen mellem CAS og lidelsen.

– Opmærksomhedstræning. Formålet med opmærksomhedstræning er, at klienten bliver klar over, at hans opmærksomhed på indre hændelser er med til at forlænge og forværre oplevelserne. Klienten bliver gennem træning i at flytte sin opmærksomhed klar over, hvad den betyder, og hvordan den kan kontrolleres. Dermed bliver kursisten klar til at flytte sin opmærksomhed op på metaniveau og til at være detached mindfull. Vi vil typisk benytte træningsøvelser med lyd.

Der er tre komponenter i ATT:

 • At kunne vælge sin opmærksomhed
 • At kunne skifte sin opmærksomhed
 • At kunne dele sin opmærksomhed

En anden mulighed inden for opmærksomhedstræning er SAR eller situationsbestemt flytning af fokus. Det kan benyttes i pressede situationer, hvor opmærksomheden bevidst flyttes fra indre opmærksomhed til ydre opmærksomhed.

– Detached mindfullness er en måde at forholde sig til indre tanker og overbevisninger på. Den har til formål at øge den fleksible kontrol over tankemønstre og understøtte udviklingen af en ny model over betydningen og vigtigheden af tanker og overbevisninger. Mange af øvelserne i DM skal vise, at man er sin opmærksomhed, ikke sine tanker. Eksempler på DM-øvelser er Tigerøvelsen, Dagdrømmeøvelsen og Fri association.

– Sokratisk dialog og omstrukturering benyttes til at udfordre validiteten af positive og negative metaoverbevisninger om kontrol, farlighed og nytteværdi.

Det benyttes ligesom i kognitive adfærdseksperimenter. Det foreslås for eksempel at lave minisurveys, hvor man spørger folk, som man tænker er ubekymrede, hvor meget de bekymrer sig. Man kan forsøge at bekymre sig sindssyg eller at skade sin krop med bekymring. Alle tre er eksempler på at eksperimentere med farlighedsoverbevisningen.

Har du brug for en terapeut, så er du altid velkommen til at ringe til os på 31223241 og bestille tid til terapi. Du kan også udfylde en kontaktformular her på hjemmesiden, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

Kognitiv teori og metode

Den kognitive terapis ophavsmand er psykiateren Aaron T. Beck. Han var psykoanalytisk uddannet, men fandt gennem empiriske studier ud af, at devaluerende og pessimistiske tanker var fremherskende. Det står i modsætning til den psykoanalytiske hypotese om, at patienter ubevidst ønsker fiasko og straf.

Hverken den psykoanalytiske eller den adfærdsterapeutiske retning tillagde tankerne særlig vægt, men op gennem 80’erne blev den adfærds-terapeutiske og den kognitive retning integreret, og den kognitive adfærdsterapi (KAT) var født.

Årsagen til psykiske lidelser og målet for behandlingen

Overordnet lægger kognitiv adfærdsterapi (KAT) vægt på tænkningens (af en hver art) og adfærdens betydning for følelseslivet samt for udviklingen af psykiske problemer og symptomer. Tilsvarende er indsatsen rettet mod kognitionen og handlemønstre.

Formål og mål med behandlingen er, at ”patienten bliver symptomfri, bedres væsentligt eller får en bedre livskvalitet”. Dette indebærer, at klienten får mere viden om sin lidelse, mere indsigt i sit eget sind og bliver bedre i stand til at løse sine problemer, herunder ændre sin adfærd.

Selve årsagen til de psykiske lidelser kan ifølge teorien komme mange steder fra, som man kan se på stress-sårbarhedsmodellen. Centralt står udviklingen af dysfunktionelle skemata på baggrund af traumatiske hændelser og uhensigtsmæssige mønstre i familie, skole og ”kultur”. En uhensigtsmæssig tilknytningsstil mellem barn og forældre kan også spille en stor rolle. Derudover er der korrelation til en amygdala-styring af følelser og emotioner. Der skelnes i KAT mellem stress-sårbarheden og det aktuelle vedligeholdende system. KAT retter sig primært mod det aktuelle system, men erkender og forholder sig til livshistorie og baggrund, når det giver mening.

Gennemgående metoder

– Problemlister kan i forskellige variationer bruges til at prioritere og målrette indsatsen. Udgangspunktet er klientens udfordringer, hvor små eller store de end måtte være. Listen er ikke afhængig af at skulle være inden for en bestemt begrebslig forståelse af problematikkerne.

– Registreringsmetoder har til formål at øge opmærksomheden på et bestemt fænomen over tid. Det gør det muligt at justere opfattelsen af omfang af f.eks. symptomer eller aktiviteter samt at afdække mønstre og sammenhænge.

– Analyse og omstruktureringsmetoder. Brug af omstruktureringer findes i et væld af former og har til formål at justere tænkning på forskellige niveauer til mere adækvat tænkning. Det virker oftest gennem logisk argumentation, og man kan bruge kolonne-metoden med beviser for og imod. Ved kædeanalyser bliver handlemønstre synlige, og man identificerer mulige interventioner. Analyse af fordele og ulemper kan hjælpe til at træffe beslutninger, men også til at forklare, hvorfor forandringer ikke sker (motivation).

– Adfærdsmetoder. Metoder som aktivering, der har til formål at få folk i gang igen, er vigtige ved f.eks. depression. Eksponering og responshindring, der har til formål at modvirke blandt andet angst og vrede, er sammen med adfærdseksperimenter med til at muliggøre en ny adfærd.

– Metoder rettet og de dybere niveauer og livshistoriske hændelser. Disse metoder er kendetegnet ved at være mere gennerelle og gennemgående for klienten, i forhold til de tidligere mere konkrete. Identifikation af mønstre og tilbagevendende temaer, samt dybereliggende antagelser, er en af metoderne. Forandring af leveregler og skemaer kræver længere tids vedholdende og daglig træning i ny adfærd. Det kan også indbefatte refortolkning af tidligere eller nye situationer. Endelig kan genoplevelser af centrale traumatiserende scener fra barndommen bruges til at forstå et skemas opståen og til at udvikle et nyt. Livshistoriearbejde er også en mulighed, dog primært med formålet at knytte an til aktuelle hændelser.

Har du brug for en terapeut, så er du altid velkommen til at ringe til os på 31223241 og bestille tid til terapi. Du kan også udfylde en kontaktformular her på hjemmesiden, og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

Hypnoterapi

Der er stor forskel på hypnotisør- og hypnoterapeut-arbejde. Hypnotisør-arbejde er envejs-kommunikation. En hypnotisør giver kun suggestioner (forslag) og læser oftest op fra et manuskript, der dækker klientens behov.

Hypnoterapeut-arbejde er en løbende dialog terapeut og klient imellem, som virker trance-inducerende og skaber øjeblikkelige indsigter og resultater.

Hjernen har brug for nye ressourcer – ny energi til de punkter i neuronerne, der kan skabe forandringen. Og det skal ske med personlige ting, der betyder noget for klienten.

En behandling varer ca. 1 til 1½ time. Den omfatter en grundig samtale, hvor de problemer eller adfærdsmønstre, der ønskes ændret, bliver belyst. Du vil få forklaret, hvad der vil ske under hypnosen, og har mulighed for at stille spørgsmål, før selve behandlingsforløbet starter. Hypnoterapi er korttidsterapi.

I de fleste tilfælde er 2 – 3 behandlinger nok. Enkelte bliver problemfri efter bare en behandling, mens andre har brug for fem behandlinger. Ændringen er varig og påvirker ens liv positivt, ofte også på andre områder end forventet

Hypnoterapeuten benytter hypnose til at få skærpet klientens opmærksomhed imod de ændringer og forbedringer, som man ønsker. Vi bruger ofte udtrykket “dyb søvn” – men det gør vi egentlig kun, fordi vi har vænnet os til at betragte de ydre tegn på hypnose som en søvnlignende tilstand. Hypnosen opfattes af alle som en behagelig afslappet oplevelse, hvor man måske også får tænkt over de indkøb, man skal huske at bringe med hjem. Men i virkeligheden er klienten under hele forløbet ekstremt opmærksom på, hvad der foregår, og det sker ofte, at der går nogle dage efter konsultationen, før man pludselig opdager, at man f.eks. har glemt at bide negle, at ryge – eller hvad man nu har haft af problemer.

Faktisk passerer vi alle den “hypnotiske” tilstand to gange i døgnet – det gør vi, når vi er på vej til at falde i søvn, og mens vi er ved at vågne op.

Hypnoterapeuten er specielt trænet til at fastholde klienten i netop denne særlige tilstand, sådan at man hverken falder helt i søvn eller vågner helt op. Mange års arbejde med utallige klienter har vist os, at de teknikker, som hypnoterapeuten kan påvirke klienterne med, går ind som en del af vores underbevidsthed. Den har vi ellers ikke let ved at påvirke. Hvis du ikke selv har oplevet det, så har du sandsynligvis oplevet, at andre har været i en situation, hvor de gerne ville holde op med at ryge – men simpelthen ikke kunne lade være. Den største årsag hertil er, at vores underbevidsthed har lært, at tobak “er godt”, selvom langt de fleste afskyr tobak, første gang de smager det. Tusinder af mennesker har oplevet, at hypnose kunne afhjælpe deres problemer på ganske få konsultationer hos en hypnoterapeut.

Det væsentligste i hypnoterapi er, at vi i terapien hjælper klienten til at hjælpe sig selv ved at stimulere underbevidstheden hen imod de ønskede resultater.

 • Hypnoterapi er en behandling, hvor der anvendes hypnose
 • Hypnoterapi benytter terapeutiske metoder, der er kendt og anerkendt for deres kortvarige og målrettede forløb
 • Hypnoterapi er en respektfuld, blid, behagelig og dybtvirkende form for terapi, som hjælper dig til at få kontakt med dine egne ressourcer og give dig nye muligheder
 • Hypnoterapi kan bruges på mange områder. Uhensigtsmæssige strategier, tanker eller sindstilstande kan ændres, så du kan nå dine mål

I hypnose vil hukommelsen forøges. F.eks. vil noget tidligere oplevet, som ellers var glemt, kunne bringes op i bevidstheden. Denne erindring kan vi bruge til behandling, sådan at der kan opnås en ny og bedre forståelse af oplevelsen, og en generende følelse kan ophøre.

Gennem tilbagevenden (regression) til et traume kan vi lave en afreaktion/korrektion af de oplevede, fortrængte følelser. På den måde kan du hurtigt og effektivt slippe for et traume. Vi bygger en bro mellem fortid og nutid, som er let at gå over.

En uhensigtsmæssig indlæring eller overbevisning kan i hypnoterapi aflæres og fjernes, og en ny og mere hensigtsmæssig viden kan indlæres i stedet.

I forhold til samtaleterapi giver hypnoterapi mulighed for at kunne forholde sig til sine indre billeder, forestillinger og oplevelser – uden på samme måde at skulle forholde sig til kontakten med terapeuten eller omgivelserne imens.

Knudsen & Hartmann er en konsulentvirksomhed, der bygger på erfaring, erkendelse, indsigt og resultater. Vores baggrund er 25 års erfaring med ledelse på højeste niveau inden for blandt andet Forsvaret og behandlingssektoren. Vi er specialister i personlig udvikling på alle niveauer i organisationen og løser opgaver for en lang række virksomheder inden for både den private og offentlige sektor. Styrken i vores partnerskab udspringer af faglige forskelligheder og komplementære kompetencer.

Telefon

Jesper Knudsen
+45 24 34 90 04

Martin Hartmann Ditlevsen
+45 31 22 32 41

Adresse

Kalundborg:
Bredgade 44, 4400 Kalundborg

Holbæk:
Ahlgade 61, 3 sal, 4300 Holbæk

Kontakt

info@knudsenoghartmann.dk

Back To Top
X